Erik Penser Bank inleder bevakning av Advanced Soltech med ett motiverat värde på 14-15 SEK per aktie.

Solenergibolaget Advanced Soltech ger en attraktiv exponering mot förnyelsebar kraftgenerering. Det skriver Erik Penser Bank som inleder uppdragsbevakning med ett motiverat värde på 14-15 kronor per aktie.

"Vi ser ASAB som en kraftproducent och har jämfört bolaget med en grupp internationella kraftproducenter. Med motiverad EV/EBIT på 18x, vilket vi når genom att jämföra summan av EBIT-tillväxt och EBIT-marginal med vår jämförelsegrupp, når vi ett motiverat värde på 14-15 kr. Vi använder en rabatt till jämförelsegruppen för att ta hänsyn till att bolaget är mitt i en kapitalanskaffning, dess storlek och dess beroende av en enskild marknad", skriver Penser.

När den nya finansieringen är klar och kapacitetsutbyggnaden fortsätter accelerera bedömer Penser att rabatten minskar.

"Vi ser våra prognoser som konservativa och bolaget bör, givet den nya finansiella strukturen, kunna hitta lokal finansiering till attraktiva nivåer, vilket skulle kunna öka investeringsnivån, och därmed tillväxten, väsentligt relativt våra prognoser."