Familjen Brandberg ny ägare i Advanced Soltech

Det har varit ett stort intresse för Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier i Bolaget. I ett erbjudande riktat till kvalificerade investerare under september månad 2020, tecknades nya preferensaktier för 131,5 MSEK. Bolaget emitterar nu ytterligare preferensaktier motsvarande 26,1 MSEK med samma villkor. Syftet med denna kompletterande emission innan den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market, är som tidigare att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som Bolaget nu har i Kina. Merparten av denna emission tecknades av familjen Brandberg, genom Isac Brandberg AB.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

-Det är mycket roligt att välkomna en erkänt skicklig och värderingstyrd investerare som familjen Brandberg som nya ägare i Advanced Soltech.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltech Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 november 2020 kl.13.00 CET

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Suqian är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 50,85 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,85% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,3% av ett flertal preferensaktieägare.