Fortsatt ökat intresse för solenergiproduktion i Kina

Bolagets intäkter för 2020 uppgick till 138,8 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med 2019. Coronapandemin har påverkat ASAB såväl intäkts- som tillväxtmässigt. Under fjärde kvartalet påverkades intäkterna negativt med cirka 1 MSEK och för helåret 2020 var motsvarande siffra 13,5 MSEK. Under andra halvåret ökade dock intresset för investeringar i hållbar energiproduktion och Advanced Soltech kunde teckna en rad viktiga avtal med nya kunder.

Fjärde kvartalet 2020, 1 oktober – 31 december

• Intäkterna under kvartalet uppgick till 35,9 MSEK (25,2MSEK) och rörelseresultatet till 16,4 MSEK (10,2 MSEK), en ökning med 42 respektive 61 procent jämfört med 2019.

• Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -59,6 MSEK och påverkades av en orealiserad, ej kassaflödespåverkande valutaeffekt om -35,1 MSEK. Rensat för denna post uppgick kvartalets resultat till -24,5 MSEK.

• Intäkterna påverkades negativt under perioden med cirka 1,0 MSEK som en följd av den tillfälliga prissänkning på el med fem procent som införts av statliga NDRC i syfte att stimulera den kinesiska ekonomin efter pandemin.

• Under kvartalet fick Advanced Soltech en negativ valutaeffekt om 35,1 MSEK. Förenklat kan sägas att eftersom bolaget har i stort sett alla tillgångar (solanläggningar) redovisade i CNY och skulder till två tredjedelar i SEK och en tredjedel i EUR, så skapar en svagare CNY, relativt SEK och EUR, ett negativt resultat och en starkare CNY ett positivt resultat. Dessa effekter är dock en effekt av redovisning och har inget med den underliggande verksamheten att göra. Valutaeffekten realiseras heller inte och har ingen inverkan på bolagets kassaflöde.

• Totalt kassaflöde för kvartalet uppgick till 51,9 MSEK.

• Under kvartalet emitterade bolaget preferensaktier för motsvarande 26,1 MSEK och erhöll 26,0 MSEK netto efter avdrag för emissionskostnader.

• Under perioden anslöts anläggningar till elnätet om totalt 33,3 MW.

Helåret 2020, 1 Januari – 31 december

• Intäkterna för 2020 uppgick till 138,8 MSEK (105,0), en ökning med 32 procent jämfört med 2019.

• Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 76,2 MSEK (60,8), en ökning med 25 procent jämfört med 2019. Årets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -97,0 MSEK och påverkas av en ej kassaflödespåverande valutaeffekt om -41,3 MSEK. Rensat för denna post uppgick årets resultat till -55,7 MSEK.

• Under 2020 påverkade effekterna av Corona-pandemin Advanced Soltech på två olika sätt. För det första genom försämrade intäkter genom en generell prissänkning, att cirka 30 MW var nedstängda under första och andra kvartalet och att en lägre aktivitet hos kunderna orsakade lägre elförbrukning, vilket ledde till att en större andel elektricitet såldes till nätet där ASAB får mindre betalt. ASAB bedömer intäktsbortfallet för detta till 13,5 miljoner kronor för helåret. Den andra effekten var sämre förutsättningar på kapitalmarknaderna, vilket genom sämre upplåningsvillkor orsakade högre kostnader, men som dock är svåra att uppskatta.

• Under 2020 hade också Zheijangprovinsen där vi har merparten av våra projekt installerade, en solinstrålning som var cirka 7 procent lägre än normalåret vilket påverkar intäkterna negativt i motsvarande grad.

• Totalt kassaflöde för helåret 2020 uppgick till 23,5 MSEK.

• Under 2020 emitterade bolaget preferensaktier för motsvarande 157,5 MSEK och erhöll 146,2 MSEK netto efter avdrag för emissionskostnader.

• Bolaget installerade under 2020 totalt 37,4 MW takbaserade solenergianläggningar och hade vid utgången av året 176,6 MW installerad och intäktsgenererande kapacitet. Under året producerades 124,4 miljoner kWh, vilket minskade Kinas CO2-relaterade utsläpp med cirka 77 000 ton.

• Vid utgången av 2020 hade bolaget 38 MW i tecknade order, inklusive projekt under byggnation motsvarande 2,6 MW.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Advanced Soltech tecknade efter periodens utgång kontrakt som uppgick till en installerad kapacitet om 18,1 MW med nio kunder

• Bolaget emitterade ytterligare preferensaktier till ett värde motsvarande 26,1 MSEK, till samma villkor som det erbjudande som lämnades i september 2020. Syftet med emissionen var att Advanced Soltech skulle få ökade möjligheter att tillvarata affärsmöjligheterna i Kina.

• Advanced Soltech tilldelades pris i Kina som ”Top 10 Industrial and Commercial distributed Solar Power Station Builders in 2020”. Priset delas ut av The International Energy Web, en intresseorganisation med över 500 000 medlemmar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Advanced Soltech tecknade efter periodens utgång kontrakt som uppgick till en installerad kapacitet om 14,9 MW med fem kunder.