Gigasun verkar där vi kan påverka och göra som mest nytta för miljön

En mycket viktig anledning till att Gigasun har sin operativa verksamhet i Kina är att vi gör störst klimatnytta där.

Kinas främsta energikälla för elproduktion utgörs av kol. Enligt nya beräkningar släpper Kina ut ca 531 gram CO2-ekvivalenter för varje producerad kilowattimme el, motsvarande siffra i Sverige är ca 90 gram. Detta beror på att vi i Sverige har kärnkraft samt vatten- och vindkraft som främsta energikälla.

Det innebär att utsläppsbesparingen genom en producerad kilowattimme solel i Kina blir 10 gånger så stor jämfört med i Sverige. I denna beräkning har vi tagit i beaktande att producera el med solpaneler medför utsläpp när de tillverkas (sett ur ett livscykelperspektiv ca 41 gram per producerad kilowattimme).

Därför är varje kilowattimme solel som produceras av Gigasun i Kina, i stället för t.ex. i Sverige, mer betydelsefull i kampen mot klimatförändringar. Detta strategiska beslut visar inte bara på Gigasuns engagemang för miljön, utan också på vikten av att rikta insatser där de ger störst miljönytta.