Kommentar till artikel publicerad i Realtid den 2 februari 2022

I artikeln vill journalisten påskina att ASAB skapats för att fungera som en kund åt en av huvudägarna, Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP, och att majoriteten av de pengar som ASAB har investerat i kinesiska solenergianläggningar hamnat i ”huvudägarens ficka”. Det är korrekt att ASAB använder ASP som EPC leverantör och köper tjänsten såväl som paneler av ASP. Vad som inte framgår är dock att ASAB löpande stämmer av priser på EPC tjänster på marknaden såväl som priser på insatsvaror, innan man upphandlar någonting. ASP har hittills varit den leverantör som erbjudit både de mest attraktiva priserna men också de i särklass mest förmånliga krediterna.
 
ASP säljer sina paneler och material till kunder i över 40 länder och har inte behov av att leverera material och tjänster till ASAB för att säkerställa sin egen tillväxt. Det är i stället så att ASAB löpande vill köpa betydligt fler paneler från ASP än vi faktiskt får, men här säger ASP nej beroende på att de löpande säljer allt de producerar till sina andra kunder. ASP:s panel är både något billigare per watt att köpa in vid jämförelse med annan teknik, men är även effektivare. ASP:s paneler producerar helt enkelt lite mer energi per installerad watt och år i Kina, vid jämförelse med annan teknik.
 
ASAB köper material från den leverantör som har den bästa tekniken, garantierna och tillhandahåller de bästa och mest förmånliga villkoren, medtaget miljöaspekten. Hittills har det varit ASP som varit den bästa partnern i detta avseende för ASAB. Om ASP även framöver uppfyller dessa kriterier kommer ASAB fortsatt att köpa såväl paneler som tjänster av ASP så länge vi får. Vem ASAB köper tjänster eller material ifrån är ovidkommande så länge de sker till bästa villkor i förhållande till löpande utfall (produktion) och självklart också uppfyller de miljöaspekter som lagstiftaren ställer.
 
Ledningen för ASAB har till uppgift att representera ägarna på bästa sätt, vilket vi anser oss göra. Notera också att ASP inte sålt några aktier i ASAB och har samma intressen som övriga ägare i bolaget. Vårt fokus ligger nu på expansion med målsättningen att uppnå vårt uttalade mål om 1 GW installerad solenergikapacitet innan utgången av 2024. Som en del i denna plan arbetar vi nu aktivt med att sänka vår upplåningskostnad, vilket vi också anser oss ha mycket goda möjligheter att lyckas med.
 
Med vänliga hälsningar
Max Metelius, VD