Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt 465 MSEK årligen för SolTechs ASRE

Ett exklusivt femårigt samarbetsavtal har tecknats med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år). Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins eller centralregeringen generera årliga intäkter om cirka 465 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15,8 %, vilket visar att beroendet av bidrag för att nå god lönsamhet inte längre finns för ASRE.

ASRE har redan identifierat passande tak motsvarande cirka 10 MW i regionen. Anläggningarna beräknas producera cirka 1 kWh per installerad watt/år och kommer som tidigare tillfullo att ägas av ASRE. Kunderna förbinder sig under ett 20 årigt avtal att köpa all elektricitet som respektive anläggning producerar. 

Intäkterna i ASRE konsolideras tillfullo i SolTechs koncernresultaträkning. 

VD, Stefan Ölander i en kommentar:

 Detta är ett mycket omfattande samarbetsavtal. För att sätta det hela i perspektiv så har Uppsala som mål att ha 50 MW solenergi, en tiondel av detta avtal, installerat 2021. Att inte vara beroende av bidrag för att nå god lönsamhet visar också att det vi gör inom ASRE i Kina är kommersiellt och miljömässigt rätt. Med stigande volymer kommer vi att sänka byggkostnaden per watt samtidigt som solcellerna blir effektivare och därmed också producerar mer el och ger högre intäkter.  

För mer information kontakta: 
Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 07:30 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare.Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com   

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).