SolTech hjälper Kina från kol till sol. Nya order för ASRE ger 44 MSEK i intäkt under avtalsperioden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat två order med ShanXi YangCheng YangTai Group JingXin Coal Industry Co Ltd. Ordern gäller installation av två solenergianläggningar på 1,2 respektive 0,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,2 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 44 MSEK.

Anläggningarna kommer att täcka takytor på cirka 17 000 kvm (motsvarande ca 2,5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 2 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som respektive anläggning producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningarna, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,7 MSEK. Anläggningarna beräknas vara färdigbyggda under januari månad 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Dessa order är under vårt tidigare offentliggjorda femåriga samarbetsavtal (ramavtal) med lokalregeringen i staden JinCheng, rörande installation av 50 MW solenergikapacitet. JinCheng ligger i ShanXi regionen sydöst om Peking som är ett av Kinas koldistrikt, och att hjälpa dem uppnå en mer hållbar energimix är något vi är extra stolta över.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 08:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018/2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.