SolTech och ASP förlägger ASAB:s börsintroduktion till senhösten 2019-uppföljning av finansieringsstrategi från oktober 2017

Börsintroduktionen av SolTech Energys kinesiska verksamhet, med Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) som tänkt moderbolag, planeras genomföras under senhösten 2019. Detta är en senareläggning mot tidigare aviserade andra kvartalet 2018.

Bakgrund

ASABs ägare, SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), finner i dagsläget att alternativa finansieringslösningar för den kinesiska verksamheten är mer gynnsamma än en aktieemission med tillhörande notering. Genom att avvakta byggs även en solidare plattform att basera introduktionen på, med såväl högre omsättning som vinst. En börsintroduktion av ASAB ska syfta till att underlätta vidare finansiering av tillväxten i Kina dels genom att renodla SolTechs och ASP:s respektive verksamheter, samt dels genom att skapa en bättre transparens av och förståelse för den kinesiska verksamheten. 

Uppföljning av finansieringsstrategin från oktober 2017

Resultatet av SolTechs finansieringsstrategi som offentliggjordes i oktober 2017 har blivit som följer:

Under perioden 9 januari-18 juli 2018 har SolTechs kinesiska verksamhet, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE), anslutit anläggningar motsvarande 15,5 MW till elnätet samt även förvärvat en 12,7 megawatt (MW) anläggning från SolTechs kinesiske partner ASP. ASRE har nu totalt 52,21 MW anslutet till elnätet i Kina som på rullande 12 månaders basis genererar intäkter om drygt 70 MSEK. I tillägg har ASRE 2,73 MW under byggnation, en orderbok om 25,24 MW och en projekt-pipeline om cirka 95 MW som löpande bearbetas.

Ovan kapacitet har hittills finansierats enligt nedan

Det gemensamt ägda (51% SolTech och 49 % ASP) svenska dotterbolaget ASAB genomförde under våren 2016 en första obligationsemission om 65,5 MSEK, varav 6,1 MEUR (cirka 58,5 MSEK) lånats ut till ASRE. 

  • I det på samma sätt ägda kinesiska bolaget, ASRE, har SolTech och ASP hittills och i förhållande till ägande, investerat 19 MEUR (drygt 180 MSEK), i eget kapital som tillförts ASRE.  
  • Under första kvartalet 2018 genomförde ASAB en emission av en grön obligation om 128 MSEK till allmänheten. Dessa medel har lånats ut till ASRE.
  • I stället för den ovan nämnda börsintroduktionen av ASAB under andra kvartalet 2018, emitterades ytterligare en grön obligation till allmänheten om 148 MSEK. Av denna likvid har majoriteten tillförts ASRE. En mindre återstående del är under registrering i Kina och kommer att tillföras snarast.   
  • Härutöver har ASRE erhållit lån om totalt 34 MSEK från Bank of China och förhandlingar med ytterligare kinesiska banker och kreditinstitut pågår. 

Finansieringsstrategin fram till senhösten 2019

ASRE avser finansiera återstående kapacitetsmål 2018 samt 2019 med:

  • Fortsatta emissioner av gröna obligationer i ASAB då dessa visat sig mycket framgångsrika.
  • Ytterligare banklån.
  • Försäljning av valda delar av anläggningsportföljen enligt tidigare meddelad strategi. 
  • Direkta kapitalinjektioner i ASRE, vilka huvudsakligen är tänkta att komma från den ovan nämnda noteringen av ASAB.

Det är styrelsens bedömning att börsvärdeti SolTech med ovan finansieringsåtgärder bör utvecklas positivt, särskilt i takt med ökad omsättning och vinst i den kinesiska verksamheten,men även som ett resultat av att kommersialiseringen av SolTech ShingEl och övriga produkter börjar ta fart.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy och VD Advanced SolTech; Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 10.00 CET. 

SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Mer info på www.advancedsoltech.com 

Om Kinasatsningen 
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.