SolTechs ASRE får ny order som ger 24 MSEK i intäkt under avtalsperioden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med JiangSu SanPeng Auto Parts Manufacturing Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,1 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på drygt 1,2 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 24,7 MSEK.

Anläggningen kommer att täcka en takyta på cirka 11 000 kvm och årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 6,9 MSEK och den beräknas vara färdigbyggd under januari månad 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Affärsläget i Kina är fortsatt bra och utöver en god intäkt under en mycket lång tid är jag stolt över den miljöinsats vi gör. Bara denna affär sparar 1 155 ton koldioxid per år (1 kg per kWh) eller så jämför man med att denna affär ger samma effekt som att planetera 110 000 träd (10 träd per m2).

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 08.00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018/2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.