SolTechs ASRE får ny order som ger 44,6 MSEK under avtalets löptid

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Jiangsu Youjia Gloves Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,23 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 44,6 MSEK.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2 hektar (cirka 20 000 kvm) och årligen producera cirka 2 100 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från centralregeringen för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 13,5 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  Jiangsu provinsen som angränsar till Shanghai, är en region under stark utveckling med ca 78 miljoner invånare. Affärsmöjligheterna här, och i hela i Kina, är minst sagt omfattande och vi har bara börjat vår resa. Vår pågående obligationsemission i dotterbolaget, Advanced SolTech Sweden AB (publ), tillsammans med Avanza Bank och G&W Fondkommission, är ett led i planen för fortsatt finansiering av vår expansion i Kina. Genom lägre installationskostnad per watt, lägre rabatt per producerad kWh till kunden, successivt högre elpris över tid och inte minst effektivare solceller har vi fullt ut kompenserat oss för kinesiska centralregeringens justering av bidragsnivåerna och har samma avkastning på investerat kapital som innan den aviserade sänkningen.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46.                             E-post: frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.