SolTechs ASRE förvärvar 70 procent av en solenergiportfölj i Kina som ger intäkter på ca 110 MSEK över 20 år

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har förvärvat 70 procent av en driftsatt och intäktsgenererande solenergiportfölj om 6,67 MW i Kina som består av 18 anläggningar installerade på kunders tak i staden Shaoxing i Zhejiang provinsen. Ägare till anläggningarna är tre bolag i vilka ASRE förvärvat 70 % av aktierna för 28 872 000 kronor. Anläggningarna beräknas för ASRE generera en årlig intäkt om cirka 5 491 000 kronor eller knappt cirka 110 000 000 kronor i ackumulerade intäkter under avtalens 20-åriga löptid.

Samtliga anläggningar är anslutna till elnätet och producerar årligen cirka 6 336 500 kWh vilket motsvarar vad ca 253 svenska villor förbrukar per år. Säljaren av portföljen äger efter affären 30 % av driftsbolagen och garanterar att elproduktionen per installerad watt och år blir den utlovade samt att de kunder som har anläggningarna på sina tak också löpande betalar elräkningarna. I den händelse att betalning från någon kund inte kommit ASRE tillhanda inom tre månader från förfallodatum, betalar minoritetsägaren räkningen till ASRE. På detta sätt har ASRE säkrat sina intäkter.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Hittills har vi endast tagit order från kunder och byggt egna anläggningar på deras tak. Något vi också kommer att fortsätta med. Genom vårt lokala kontaktnät i Kina får vi ibland erbjudanden att förvärva redan byggda, driftsatta och intäktsgenererande anläggningar som drivs enligt samma metodik som vi har i ASRE. Är relationen kvalitet på komponenter/utförande i förhållande till avkastning på investerat kapital rätt, så förvärvar vi. Detta är just en sådan affär som dessutom sparar 3–4 månader i byggtid för oss eftersom portföljen genererar intäkter från första dagen. Relativt köpeskillingen ger vår andel årligen en avkastning på investerat kapital om cirka 19 procent, dvs en mycket bra affär för oss. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en fasad med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om uppemot 1 miljard sek.