SolTechs ASRE i Kina får ny order från fastighetsbolag i hemstaden Hangzhou

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Hangzhou Yuhang Wanda Plaza Real Estate Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 395 KW och beräknas ge årliga intäkter på cirka 442 400 SEK, eller cirka 8,85 MSEK under avtalens 20-åriga löptid.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 395 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till 2,733 MSEK och byggstart planeras till kvartal 4, 2019. 

VD Stefan Ölander i en kommentar: 

  Detta är liten men strategiskt viktig order då anläggningen kommer att installeras på ett köpcenter i hemstaden Hangzhou. Därmed representerar den en helt ny kundgrupp för ASRE. Marknaden är som tidigare fortsatt stark och intresset för ASRE:s erbjudande mycket bra. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 07.30 CET.  

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser 
är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2022.

ASRE är ett helägt dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Planen är att notera ASAB:s aktie på First North vid Nasdaq Stockholm under Q4, 2019.