SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 106,8 MSEK under avtalstiden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang ZhongYi Machinary Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 5,34 MSEK, eller cirka 106,8 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 37,44 MSEK och byggstart planeras till kvartal 2, 2020. Byggnation kommer att ske i två olika faser med 3 MW vardera.

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Vi är stolta över denna stora order i vår hemmaregion Zheijiang. Den 2 december 2019 offentliggjorde vi att vårt dotterbolag – Advanced SolTech mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020. Detta ingår i ASAB:s nya finansieringsplan och skapar tillsammans med den planerade noteringen av ASAB.s aktier på Nasdaq First North Growth Market under första halvan av 2020, goda förutsättningar för att finansiera fortsatt tillväxt i Kina.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 07.45 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.