SolTechs ASRE opåverkat av ny subsidiepolitik i Kina

Kina offentliggjorde den 1 juni 2018 en ny subsidiepolicy för takinstallerad solel. För SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE innebär denna att existerande och anslutna anläggningar om 32 MW fortsätter sin intjäning enligt den gamla modellen till de 20-åriga kontraktens slut. För de 12 MW under konstruktion samt 25 MW i orderstock innebär den nya policyn sannolikt en minskad intäkt över kontraktens löptid om cirka 10 procent mot tidigare angivet estimat. ASRE anser sig dock kunna kompensera för detta bortfall genom lägre installationskostnader, lägre rabatt på producerad och såld solel samt högre effektivitet på solcellerna över tid. Netto skulle således den nya policyn lämna även orderstock och anläggningar under produktion opåverkade.

Bakgrund

Av totalt cirka 100 GW solel som installerades i världen 2017, stod Kina för dryga 52 GW. Pådrivande faktorer har varit Kinas subsidier för solel, där takinstallerad solel gynnats på bekostnad av markinstallerad. Den starka tillväxten har därför varit gynnsam för leverantörer av takinstallerad solel, men samtidigt också resulterat i ökad konkurrens om kunderna. För att teckna avtal med de mest attraktiva kunderna med stora tak och höga elpriser, har många leverantörer utnyttjat subsidierna för att lämna stora rabatter i förhållande till kundens normala elleverantör. Detta har drivit tillväxten i marknaden ytterligare. För att minska risken för överhettning har NDRC, The National Development & Reform Commission, offentliggjort en ny policy för bidrag. Man hoppas således kunna kontrollera tillväxten i marknaden och samtidigt stänga ute oseriösa aktörer som bygger projekt av lägre kvalitet.

Den nya policyn innebär att centralregeringens bidrag per producerad kWh för takinstallerad solel från och med 1 juni, 2018 kommer att sänkas från nuvarande 0,37 kinesiska Yuan (CNY) till 0,32 CNY per kWh. NDRC har också satt ett ”tak” på 10 GW för bidragsberättigad takinstallerad solel för 2018.  

De bidrag som provinsregeringen i Zhejiang, staden Hangzhou och vissa distrikt i Hangzhou lämnar är dock oförändrad och betalas som tidigare ut under 20 respektive 5 och 3 år.

Innebörd för ASRE

ASRE:s intäkter från installerad kapacitet om 32 MW som är ansluten till nätet och producerar el, påverkas inte av dessa förändringar. Bidraget per kWh från centralregeringen gäller i alla avseenden i 20 år och till den tariff som gällde när anläggningen registrerades hos myndigheterna inför byggnation.

VD Frederic Telander i en kommentar:

 Policyförändringen motsvarar i stort våra och ASREs förväntningar. Vi har förberett oss för en justering en längre tid och även kommunicerat att en sådan kommer i de prospekt vi publicerat, såväl avseende aktie som obligationsemissioner. Det är vår absoluta övertygelse att ASRE successivt kommer att kunna anpassa sig till ett system utan bidrag från central- eller provinsregeringen, staden Hangzhou eller distriktet. Medtaget de förutsättningar som då råder, är vi övertygade om att ASRE kommer att kunna generera samma nivå på avkastning utan bidrag som vi idag gör med dessa bidrag. Genom lägre installationskostnad per watt, lägre rabatt per producerad kWh till kunden, successivt högre elpris över tid och inte minst effektivare solceller. ASREs tunnfilmsteknik producerar nämligen cirka 5–10 procent mer elektricitet per installerad watt/år vid jämförelse med kiselsolceller i Kina.   

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46.
E-post:
 frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 14:30 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.