SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” avser att emittera nya gröna säkerställda seniora företagsobligationer under ASAB:s gröna obligationsramverk om 1 500 MSEK. Den första obligationen, SOLT5, tecknades till 170 MSEK och togs upp till handel på First North Sustainable Bond Market den 21 mars, 2019. Denna andra emission under det gröna ramverket uppgår till 110 MSEK och nettolikviden avsätts för att slutbetala en befintlig solenergiportfölj om 21,4 MW, bestående av 15 takbaserade solenergianläggningar i Kina som årligen genererar cirka 19 % avkastning på investerat kapital. Resterande del av nettolikviden avsätts för att återbetala ASAB:s första obligation SOLT1 som emitterades i juni 2016 och som förfaller till återbetalning den 14 juni, 2019.

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”. Medtaget förvärvet av den 21,4 MW stora portföljen, kommer den totala kapaciteten uppgå till cirka 93 MW. Arrangör av transaktionen är JOOL Markets. För ytterligare information, vänligen se investerarpresentationen på:http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-publ/

Frederic Telander i en kommentar:
– Med SOLT5 har vi gjort ett insteg på den institutionella obligationsmarknaden, vilket också krävs för att finansiera vårt löpande orderflöde och de samarbetsavtal vi har. Vårt mål är att nå 605 MW i installerad kapacitet år 2021 som är fullt anslutna till elnätet år 2020. Vi har i dagsläget samarbetsavtal motsvarande 650 MW, 27,5 MW i orderboken, 12 MW under byggnation och en projekt-pipeline på över 90 MW som vi löpande bearbetar.  

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post:  frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 09:00 CEST. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond market är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Email: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15,000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com   

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).