SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, emitterar gröna seniora säkerställda företagsobligationer

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” emitterar SOLT5, seniora säkerställda gröna obligationer inom ASAB:s gröna obligationsramverk till en volym av 170–240 MSEK. Emissionen är den första i ett obligationsramverk om upp till 1 500 MSEK. Obligationerna avses noteras på First North Sustainable Bond Market och nettolikviden avsättas för att finansiera förvärvet av en befintlig solenergiportfölj om 24 MW, bestående av 17 enskilda solenergianläggningar. Resterande del av obligationsramen avses finansiera 2019 års tillväxtmål i Kina.

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens kinesiska dotterbolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”. 

På rullande 12 månadersbasis väntas ASRE:s befintliga solenergiportfölj om cirka 60 MW generera intäkter om cirka 70 MSEK. Efter aviserad obligationsemission och genomfört förvärv, förväntas den totala portföljen generera årliga intäkter om cirka 119 MSEK. För ytterligare info, vänligen se investerarpresentation på: http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-publ/

Arrangör av transaktionen är JOOL Markets.    

För mer information kontakta: Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ). Tel: 070-525 16 03. Epost: frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 08:00 CET. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Mer info på www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om uppemot 1 miljard sek.