SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer om 125 MSEK

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer under ASAB:s gröna obligationsramverk. Den första obligationen, SOLT5, tecknades till 170 MSEK och togs upp till handel på First North Sustainable Bond Market den 21 mars, 2019. Under senvåren 2019 emitterades ytterligare en grön obligation om 110 MSEK, som likaså tagits upp till handel. Detta är den tredje emissionen under det gröna ramverket och uppgår till 125 MSEK. Nettolikviden avsätts för att finansiera byggnationen av solenergianläggningar under liggande order.

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE” och dess helägda dotterbolag. Medtaget de anläggningar som planeras att byggas med nettolikviden från emissionen, förväntas den totala kapaciteten därefter uppgå till cirka 115 MW. Arrangör av transaktionen var JOOL Markets. För ytterligare information om transaktionen, vänligen se investerarpresentationen på: http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/advanced-soltech-sweden-ab-publ/

Frederic Telander, VD Advanced SolTech, och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar:
– Denna tredje emission under vårt gröna obligationsramverk representerar ytterligare ett steg i vår strategi att finansiera vårt löpande orderflöde och de samarbetsavtal vi har. Vi bygger nu solenergianläggningar i Kina med god avkastning utan bidrag, vilket varit del i vår långsiktiga kommersialiseringsplan sedan ASRE bildades.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com eller, Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ)
– ASAB ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av det med SolTechs kineisiska partner samägda bolaget ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.se Mer info på www.advancedsoltech.com

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE och dess helägda dotterbolag. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2022.