SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 100 MSEK

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer under ASAB:s gröna obligationsramverk om 1 500 MSEK. Medtaget denna emission har obligationer motsvarande 505 MSEK emitterats under det gröna ramverket. Arrangör av transaktionen var JOOL Markets. I och med denna obligationsemission så är det gröna ramverket full emitterat vad gäller avtal med JOOL. ASAB kommer, utöver den aviserade noteringen av Bolagets aktier på First North Growth Market som tidigare offentliggjorts, inom kort presentera en ny finansieringsplan för den fortsatta expansionen i Kina.

Som tidigare obligationer emitterade under SOLT5 serien, avses även denna obligation tas upp till handel på First North Sustainable Bond Market. Detta är den fjärde emissionen under det gröna ramverket och nettolikviden avsätts för att finansiera byggnationen av solenergianläggningar under liggande order. 

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens helägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE” och dess helägda dotterbolag samt det helägda Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd. Medtaget de anläggningar som planeras att byggas med nettolikviden från emissionen, förväntas den totala kapaciteten därefter uppgå till cirka 130 MW. 

För mer information, vänligen kontakta:
Max Metelius, CFO, Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-425 010 53. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com eller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 14,30 CET. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av det helägda bolaget ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt det helägda Longrui SolarEnergy (Suqian) Co., Ltd. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess lokala dotterbolag samt Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att ASRE och Suqian finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. ASRE:s och Suqians löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024.

ASRE och Suqian är helägda helägda dotterbolag till Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB, som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av SolTechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.