SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta.

Den 10 januari 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer, förutsatt godkänd ansökan, att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market med första planerade handelsdag den 15 mars, 2018. Avanza Bank AB är Finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.

ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens samägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Målet för 2018 är att installera 88 megawatt (MW) solenergikapacitet motsvararande en investering om cirka 677 MSEK. Liggande order uppgår i dagsläget till drygt 20 MW, med ytterligare drygt 10 MW under byggnation. Det är till dessa anläggningar som kapitalet behövs.

ASRE ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech) och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTech och ASP har hittills och i förhållande till ägarandel satsat 190 MSEK i eget kapital. Pengarna har investerats i solenergianläggningar som i dag ägs av ASRE.

ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag i Kina. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla pant i underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som kundfordringar som ägs av ASRE i Kina.         

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  SolTech-koncernens installationer i Kina kommer att accelereras genom denna finansiering, vilket också snabbare kommer att generera långsiktiga och positiva kassaflöden. Obligationens storlek är anpassad till liggande orderstock och pågående installationer i kombination med målet för 2018 om 88 MW installerad solenergikapacitet. Potentialen är mycket stor och vi har idag drygt 29 MW installerat och intäktsgenererande jämfört med drygt 2 MW då vi gav ut vår första obligation i juni 2016.

Fullständigt och av Finansinspektionen godkänt prospekt samt en sammanfattning av Erbjudandet, kan laddas ned på ASAB:s hemsida: www.advancedsoltech.com samt från Finansinspektionens och Avanzas hemsidor från och med den 5 februari, 2018: www.fi.se eller www.avanza.se Dokumentationen finns även tillgänglig från samma tidpunkt i pappersform på SolTech-koncernens kontor på Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge.

ERBJUDANDET i SAMMANDRAG

Teckningstid:                                             5 – 20 februari 2018
Valör och nominellt belopp:                       5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är fyra
                                                                 (4) obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1)
                                                                 obligation, á 5 000 SEK.

Ränta:                                                        8,75 % årligen
Ränteförfallodagar:                                    15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag, 15 juli,
                                                                   2018
Utgivningsdag:                                           1 mars, 2018
Återbetalningsdag:                                     28 februari, 2023
Preliminär första handelsdag:                    15 mars, 2018

Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 MSEK erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 300 MSEK. Bolaget avser tilldela Obligationer utöver 150 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet. För det fall Erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 10 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB(publ) och SolTech Energy Sweden AB(publ) Tel: 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 14:00 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTechkoncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Mer info på www.advancedsoltech.com

SolTech Energy Sweden AB(publ) – moderbolag i SolTech-koncernen
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Vidare ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.