SolTechs Kinaverksamhet har fått tre nya kunder

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat order med tre olika kundersom gäller installation av solenergianläggningar på sammanlagt 1,05 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,037 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 20,74 MSEK.

Anläggningarna beräknas årligen producera cirka 1 050 000 kWh och kunderna förbinder sig att köpa all elektricitet som respektive anläggning producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningarna, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till ca. 6,6 MSEK. Planerad byggstart hos kunderna, ZheJiang ZheRui Projects Manufacturing Co Ltd., HangZhou QinRui Packaging Co Ltd. och ShangHai YueJian Architectural Decoration Engineering Co Ltd. planeras till kvartal 2, 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Affärsklimatet är fortsatt bra i Kina och intresset för ASRE:s affärsmodell stabilt. Vi fokuserar på att bidra till ett bättre klimat i Kina, samtidigt som vi skapar värde för våra aktieägare. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare.Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com  

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2022 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).