SolTechs Kinaverksamhet tar affär som ger 29,4 MSEK under avtalstiden på 20 år

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Sohbi Craft (Changshu) Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 1,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,47 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 29,4 MSEK.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 10 MSEK och byggstart är planerad till kvartal 2, 2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Affärerna i Kina fortsätter att komma in enligt plan. Genom det gröna obligationsramverk om 1 500 MSEK som SolTechs dotterbolag ASAB tecknade med JOOL Markets i december 2018, har vi skapat förutsättningar för att löpande kunna tillgodose det kapitalbehov vi har för att i första hand nå våra mål om 126 MW under 2019. Vi fortsätter med oförminskad styrka att bygga solenergianläggningar som bidrar till ett bättre klimat i Kina, och samtidigt skapar värde för våra aktieägare.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 april 2018 kl. 07:10 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka  15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com   

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).